Wiz Khalifa. Photo by- Kevin Baker @ImKevinBaker. Chicago, Il_-27